Ubuntu prosjektet
Visjoner
Hvordan DU kan
hjelpe
Nyheter
Kontaktinformasjon/
Takk
English Version
Bilder

Visjon og mål for Ubuntu-prosjektet
Visjonen for Ubuntu-prosjektet er å bidra til å forbedre de sosiale og økonomiske forholdene for unge i townships rundt Queenstown. Det overordnede målet, er å forebygge og redusere fattigdom, arbeidsløshet og kriminalitet. Prosjektmålet er å forbedre de sosiale og økonomiske forholdene, slik at deltagerne i prosjektet mottar lønn og oppnår en inntekt som finansierer prosjekter som gagner unge i lokalsamfunnet.

Fra september 2005 mottok prosjektlederne i Sør-Afrika opplæring, veiledning og tilrettelegging fra de internasjonale koordinatorene, Nina og Hilde. Siden Ubuntu-prosjektet er et ”Hjelp til selvhjelp-prosjekt” innebærer det at de lokale deltagerne i Sør-Afrika skal ha eierskapet og hovedansvaret. Når forretningen som finansierer barne- og ungdomsprosjektene kan stå på egne bein uten økonomisk bistand, ønsker prosjektlederne å lære opp andre unge med å starte opp i andre townships.

Arbeidsmetoder
Ubuntu-prosjektet er basert på ”Hjelp til selvhjelps-strategien”. Denne strategien krever en samarbeidsform hvor vi legger vekt på mottakerlandets behov, ønsker og ressurser. For å sikre en gjensidig respekt og anerkjennelse av eksisterende sosiale og kulturelle forskjeller, har vi fokusert på empowerment, åpen dialog, kommunikasjon og fleksibilitet. Vi benytter oss derfor av partnerskapsbegrepet som vektlegger mottakerlandets kompetanse og eierskap i utviklingsprosessen. Prosjektet ble utarbeidet ved fremtidsverksted hvor vi benyttet oss av Logical Framework Approach (LFA). LFA er en betegnelse for en metode som har vært brukt i bistandsarbeid i mer enn 30 år.

Hele prosjektet har fokus på entreprenørskap som et grunnlag for ressursforståelse. Når vi har valgt å kombinere mikrofinans og entreprenørskap i prosjektet, er det fordi vi mener dette er de noen av de mest lovende redskaper i fattigdomsbekjempelse. Her kan du lese forretningsplanen.